Microsoft Gold Certified
Microsoft Dynamics

De CRM landkaart voor onderwijs

Wilt u ook een Onderwijslandkaart in posterformaat? Dat kan, als u uw gegevens invult, ontvangt u van ons een gratis kaart.

Vraag de kaart hier aan >>>

CRM voor onderwijsinstellingen

In de laatste 2 jaar hebben meer dan 35 ROC’s, HBO instellingen en Universiteiten besloten tot de invoering van een CRM systeem. CRM Resultants heeft bij meer dan 20 MBO, HBO en Universitaire instellingen Microsoft Dynamics CRM geïmplementeerd. In dit segment kunnen wij bogen op een zeer grote expertise, zowel in de kennis van onderwijsprocessen als in de specifieke aanpassingen in de CRM software die nodig zijn om deze optimaal te ondersteunen.

CRM in onderwijs verbeelden wij als een landkaart, waarin de CRM-domeinen de kern vormen, omringd door omliggende gebieden, waarmee goede communicatie nodig is. Op de onderwijspagina’s nemen wij u verder mee op reis!

De CRM landkaart voor Onderwijs

Trends CRM onderwijs

CRM in het beroepsonderwijs? Duidt dit op een vercommercialisering van het onderwijs of is er iets anders aan de hand? In het beroepsonderwijs is een aantal trends te zien:

 • Intensivering van het contact met het bedrijfsleven
 • Omslag naar competentiegericht leren
 • Toenemende concurrentie
 • Afnemende overheidsbekostiging

Deze trends maken het noodzakelijk dat onderwijsinstellingen zich meer moeten bekommeren om het onderhouden van veelsoortige relaties. Met (leer)bedrijven, potentiële studenten, alumni, beroepsgroepen en kennisinstituten. De inzet van CRM biedt instellingen de mogelijkheid deze relaties goed in kaart te brengen en te onderhouden.

Traditioneel bestaat de informatiearchitectuur bij onderwijsinstellingen uit vier componenten: een studentenadministratiesysteem, een studievolgsysteem, een personeelsadministratiesysteem en een financieel pakket.

Al deze systemen zijn gericht op de interne processen. Maar in het moderne onderwijs zijn ook relaties met externen van cruciaal belang. Van de zorg voor instroom van nieuwe studenten, het onderhouden van intensieve relaties met het bedrijfsleven tot en met de oud-student (de Alumnus).

Naast "een leven lang leren", is er dus de noodzaak van "een leven lang relaties onderhouden". En om relaties te kunnen onderhouden is het allereerst noodzakelijk te weten wie en wat die relatie is. Om vervolgens een proces op te zetten waarmee deze relatie op een passende manier wordt bediend. Het onderscheidend vermogen van instellingen zal steeds meer gaan liggen in de manier waarop die relatie ingevuld wordt. Dat betekent het leveren van een onderscheidende ’ervaring’. 

Bij veel instellingen is voor het beheren van die externe relaties nog niets. En het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer instellingen voor beroepsonderwijs een CRM systeem implementeren om deze leemte op te vullen.

 

Door de toegenomen concurrentie en het afnemen van overheidsbekostiging is het verkopen van contractonderwijs topprioriteit. Door middel van cursussen en trainingen kunnen onderwijsinstellingen hun kennis vermarkten en bekendheid vergroten. Omdat het hier om activiteiten gaat die vaak niet tot de core business van de instelling behoren, kan onze module u helpen om compleet overzicht in alle processen van het project te houden. Contact houden met alumni is voor een onderwijsinstelling een belangrijke vorm van relatiebeheer. CRM Resultants biedt een compleet systeem voor het beheren van relaties met alumni. Hiermee kan gerichte communicatie plaatsvinden en blijft u in contact met uw oud-studenten. Daarnaast bieden wij de koppeling van Microsoft Dynamics CRM met verschillende social media. Zo kunt u LinkedIn profielen van uw contacten en Twitter feeds in CRM weergeven en categoriseren. Verder bieden wij een koppeling tussen Microsoft Dynamics CRM en Facebook. Bij veel onderwijsinstellingen bestaat de behoefte bepaalde studenten wat extra aandacht te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij door concentratieproblemen niet goed mee kunnen komen, maar ook omdat de student zeer getalenteerd is en extra aandacht nodig heeft. In Microsoft Dynamics CRM wordt het proces rondom het daarvoor benodigde zorgtraject goed in kaart gebracht. Hierdoor kan goede hulp worden geboden en de samenwerking tussen de diverse betrokken partijen optimaal gestroomlijnd worden. Het beheren van contactgegevens is bij elke onderwijsinstelling van cruciaal belang, maar is in de praktijk toch een uitdaging. CRM Resultants biedt een compleet pakket voor relatiebeheer aan met de Centraal relatiebeheer module, verrijkt met extra functionaliteit om een complexe relatiestructuur zichtbaar te maken. Het stroomlijnen van de instroom van nieuwe studenten is belangrijk. Het opzetten en uitvoeren van promotie- en wervingscampagnes speelt hierbij een grote rol. Het zorgen voor de “juiste student op de juiste plek” is voor veel instellingen topprioriteit. CRM Resultants biedt veel extra functionaliteit bovenop de al uitgebreide marketing- en campagne mogelijkheden van CRM. Helpdesks zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. In CRM kunt u helpdesks heel goed ondersteunen, maar het gaat verder. Op basis van het onderwerp van een vraag wordt deze door CRM op de juiste route door een organisatie gezet, zodat hij bij de juiste persoon terecht komt. Hierna kunt u volgen wat er met de vraag gebeurt en hoe deze afgehandeld wordt. Dit is erg relevant voor studentenbalies, waar veel verschillende vragen binnenkomen. PR en strategisch relatiebeheer draaien om inzicht en contacten met belangrijke stakeholders en leveranciers. Onze Microsoft Dynamics CRM module biedt de mogelijkheid om externe bestuurlijke contacten en leveranciers te segmenteren en te profileren én brengt u de waarde van de relatie in kaart. Door alle contacten met bedrijven in één systeem te verzamelen, kunt u de werkelijke waarde van de klant op strategisch niveau helder in beeld krijgen. Zowel het MBO, HBO als WO werken met stages en afstudeerprojecten. Met onze module voor Microsoft Dynamics CRM bieden wij functionaliteit, waarmee het voor u gemakkelijker wordt om overzicht in alle processen te houden en stage- en afstudeerprojecten goed te begeleiden. Leveranciers zijn van belang voor elke onderwijsinstelling. Leveranciers zijn externe relaties die een verscheidenheid aan producten of diensten leveren. Omdat er vaak een veelvoud aan leveranciers en bijbehorende contracten is, is het van belang om hierin goed overzicht te houden. Onze Microsoft Dynamics CRM module biedt functionaliteit om overzicht te houden en contacten helder te segmenteren en managen.

Referenties
Resources
Klantcases

Arcus college

Het Arcus College is hét Regionaal Opleidingencentrum Oostelijk Zuid-Limburg.  Het Arcus College heeft als hoofdvestiging Heerlen en heeft daarnaast een aantal locaties in Parkstad Limburg en in Sittard.

Met meer dan 9.000 cursisten, 400 opleidingen en 700 medewerkers is het Arcus College de grootste onderwijsaanbieder in Parkstad. Het omvat een breed spectrum van opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten

ArtEZ, hogeschool voor de kunsten, behoort tot de grote kunst-hogescholen in Nederland. ArtEZ verzorgt bachelor- en masteropleidingen op het gebied van beeldende kunst, mode, vormgeving, architectuur, muziek, dans en theater. Het brede onderwijsbod biedt ruimte voor disciplineoverstijgende samenwerking.

De hogeschool heeft circa 3000 studenten en 850 docenten en andere medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd in Arnhem, Enschede en Zwolle. Het College van Bestuur en de ondersteunende diensten zijn geconcentreerd in Arnhem.

CAH Dronten

Christelijke Hogeschool Ede

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een christelijke leergemeenschap en kenniscentrum. Meer dan 400 medewerkers verzorgen kwalitatief hoogwaardig hoger beroepsonderwijs aan meer dan 4000 studenten. De CHE biedt tien hbo-opleidingen, een hbo-master en vijf lectoraten op het gebied van verpleging, sociale studies, theologie, (basis)onderwijs, journalistiek en communicatie en zakelijke en personele dienstverlening. Hierdoor beschikt de CHE over een schat aan hooggekwalificeerde kennis, ervaring, expertise en faciliteiten.

De CHE is in 2010 voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot Beste Hogeschool van Nederland door de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Council of International Schools

The Council of International Schools (CIS) in hun eigen woorden: “ is a membership community committed to quality international education.The Council of International Schools (CIS) is a global non-profit membership organisation that provides services to elementary and secondary schools, higher education institutions and individuals focused on international education that have the following in common:

 • Membership, Communications & Relationship Management
 • Accreditation
 • Higher Education
 • Recruitment
 • Events

CIS will support member institutions with an integrated portfolio of services that are world-class, professional and competitive."

Deltion College

Drenthe college

Drenthe College is een Regionaal Opleidingen Centrum voor Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het College verzorgt voor meer dan 10.000 jongeren en volwassenen onderwijs op diverse niveaus en in verschillende vormen. Het Drenthe College beschikt momenteel over 28 eigen leslocaties.

Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio. Vanuit die sterke betrokkenheid op haar stedelijke omgeving heeft de EUR op specifieke terreinen aansluiting bij de wetenschappelijke wereldtop, zoals in de geneeskunde en gezondheidszorg, in economie, econometrie en management.

’Act local, think global’ is ons adagium: kosmopolitisch Rotterdam met zijn grootstedelijke vraagstukken is ons academisch laboratorium; de wetenschappelijke kennis, hier ontwikkeld, is grenzeloos toepasbaar.

Ons wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is geconcentreerd op het gebied van:

 • Gezondheid
 • Welvaart
 • Bestuur
 • Cultuur

GOC

GOC, het Kenniscentrum voor de Creatieve Industrie, heeft in 2011 besloten om Microsoft CRM op basis van de toepassing Kenniscentra van CRM Resultants te gaan implementeren.  GOC gaat haar bedrijfsprocessen rondom de communicatie met leerbedrijven, accreditaties, opleidingen, cursussen, arbeidsmarkt en opleidingsadvies inrichten met Microsoft CRM. Om de communicatie te verbeteren zal GOC ook diverse online portaal toepassingen van CRM Resultants gaan inzetten. Hiermee wil GOC  de kwaliteit en relevantie van haar dienstverlening sterk verhogen en ook de samenwerking tussen eigen medewerkers, aangesloten leerbedrijven, stagiairs en onderwijsinstellingen verbeteren.

GOC verzorgt personeelsontwikkeling in de creatieve industrie. Voor werkgevers en werknemers, sociale partners en de ministeries van OCW en SZW. GOC ondersteunt werkgevers bij hun personeelsontwikkeling. Met trainingen op het gebied van techniek, sociale vaardigheden en management. Met diensten op het gebied van opleiden en personeelsmanagement. Met de erkenning van leerbedrijven en ondersteuning van praktijkopleiders. GOC werkt onder andere voor: grafische sector, copy/printbedrijven, multimedia, reclame/ontwerp/communicatie, audiovisuele sector , theaterwereld en uitgevers.

De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven vormen de schakels tussen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het bedrijfsleven. Elke branche heeft een eigen kenniscentrum. Deze kenniscentra brengen het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk dichter bij elkaar en zorgen ervoor dat er voldoende nieuw en gekwalificeerd talent instroomt in de branche waarvoor zij werken. Overkoepelend orgaan van de kenniscentra is de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB,voorheen Colo).

Meer over GOC vindt u hier.

Graafschap college

Het Graafschap College is het grootste onderwijsinstituut van de Achterhoek. Er worden lessen aangeboden aan mensen van alle leeftijden. Het Graafschap College biedt een ruim aanbod van mbo-opleidingen in de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg op het gebied van Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica en Zorg & Welzijn. De Sector Educatie & Participatie verzorgt opleidingen op het gebied van voortgezette educatie (havo en vmbo-tl), Nederlands als tweede taal, inburgering, beroepsonderwijs (AKA) en cursussen. Ook verzorgt het Graafschap College (maatwerk)scholing voor bedrijven en instellingen.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arhhem en Nijmegen (HAN) investeert in modern en kwalitatief onderwijs. Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Basisgegevens HAN:

 •     29.925 HAN-studenten
 •     63 bacheloropleidingen
 •     7 associate degree programma’s
 •     21 masteropleidingen
 •     39 lectoraten bij onderzoek
 •     Bijna 300 cursussen en trainingen (ook post-hbo)
 •     3073 HAN-medewerkers (aantal fte: 2361)

Hogeschool Domstad

Hogeschool Domstad verzorgt lerarenopleiding voor het basisbasisonderwijs. Domstad is een kleine en unieke hogeschool met een open blik op de wereld. In hartje Utrecht, met alle faciliteiten die een opleiding nodig heeft.

Hogeschool InHolland

Hogeschool INHolland is een van de grootste onderwijsinstellingen met 33.500 studenten en 2.800 medewerkers; gevestigd in elf steden in de Randstad. Als grote onderwijsorganisatie ziet Hogeschool INHolland het als een belangrijke taak de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken.

Hogeschool INHolland biedt studies aan op verschillende locaties. De studies zijn onderverdeeld in Schools die verschillende disciplines omvatten: agrarisch, techniek, economie, gezondheidszorg educatie, sociaal agogisch, kunst. Onderstaand introductiefilmpje geeft een goed beeld van INHolland.

 

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht ontstond in 1995 uit een fusie van een aantal hogescholen. Door overheidsmaatregelen fuseerden destijds landelijk bijna 80 hbo-instellingen tot zo’n 45 nieuwe hogescholen. In 1995 werd deze fusiehogeschool Hogeschool van Utrecht, waarna in 2005 de naam is gewijzigd in Hogeschool Utrecht. Hogeschool Utrecht: een bonte verzameling van oude, opleidingen van naam en faam, zoals die van het Seminarium voor Orthopedagogiek en nieuwe innovatieve studies zoals Communication Media Design. Van oude gebouwen en spiksplinternieuwe moderne. Van culturen en tradities die al jaren geleden gevormd zijn, tot nieuwe invloeden en mensen.

Aan Hogeschool Utrecht studeren ruim 30.000 studenten, verdeeld over 6 faculteiten. Er werken ongeveer 3.500 mensen.

Naast een studie aan de HU kunnen studenten in Utrecht ook terecht bij de Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Domstad (katholieke lerarenopleiding voor het basisonderwijs) en TIO (hbo-toerisme).

IVA Driebergen

IVA Driebergen Business School

IVA Driebergen is dé Business School op Mbo- en Hbo-niveau. De opleiding heeft twee studierichtingen; Automotive Business Management  en Nautisch Business Management.

Kenniscentrum Aequor

Aequor is hét kenniscentrum bedrijfsleven beroepsonderwijs voor de ‘groene sector’: natuur, voedsel en leefomgeving. Aequor biedt als kenniscentrum oplossingen voor knelpunten op de arbeidsmarkt binnen dit domein  door het optimaal op elkaar afstemmen van bedrijfsprocessen, arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen.

Kenniscentrum Handel

Kenniscentrum Handel (KCH) is de verzamelnaam voor de activiteiten die de vier onderdelen Kenniscentrum Handel, KCH Examens, KCH Human Capital Management en KCH International verrichten.

Gedelegeerd vanuit het ministerie van OCW voert Kenniscentrum Handel voor de sector handel en de bedrijfstak MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt en Textielindustrie) een aantal taken uit voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Zo stelt Kenniscentrum Handel de kwalificaties (diploma-eisen) op voor beroepen in beide sectoren, werft en ondersteunt het bedrijven bij het opleiden van mensen tot een erkend diploma en verricht het kwalitatief en kwantitatief arbeidsmarkt- en scholingsonderzoek.

NOB

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt het Nederlands onderwijs in het buitenland. Dit doen wij sinds 1980 in opdracht van het ministerie van OCW. Bovendien verzorgt NOB het werkgeverschap van de Nederlandse leerkrachten en directeuren van de Europese scholen.

NOVA College

Het Nova College heeft beroepsopleidingen in 3 richtingen: economie, techniek en zorg & welzijn en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) vmbo-tl, havo en vwo. Nova Contract, onderdeel van het Nova College, biedt een uitgebreid aanbod bedrijfsscholing en volwassenenonderwijs, zoals participatie-, re-integratie- en inburgeringscursussen.

Het Nova College heeft locaties in de regio IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen en de Duin- en Bollenstreek.

ROC Flevoland

ROC Flevoland biedt middelbaar beroepsonderwijs in verschillende opleidingsvarianten: BOL, BBL OF DEELTIJD BOL.

De meeste studenten kiezen voor BOL, dat staat voor de Beroepsopleidende leerweg. Dit is een dagopleiding met verschillende stagemomenten hebt. BBL (Beroeps begeleidende leerweg) is een combinatie van werken en leren bij een erkend leerbedrijf.

Voor volwassenen biedt RoC Flevoland ook verschillende Deeltijd BOL opleidingen aan. Werken, leren en stage worden dan gecombineerd, waarbij er veelal in de avonduren les wordt gegeven.

Lees hier de uitgebreide klantcase van RoC Flevoland.

ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, participatieonderwijs en bedrijfsopleidingen in de provincie Utrecht. Het  dienstenpakket omvat het initiële beroepsonderwijs, contractactiviteiten, volwasseneneducatie, reïntegratietrajecten en preventie. ROC MN heeft met ruim 1.500 medewerkers die het onderwijs voor circa 26.000 studenten verzorgen.

Naast middelbaar beroepsonderwijs, kunnen studenten van 18 jaar en ouder bij ROC MN terecht voor vmbo/tl-, havo- en vwo-opleidingen. Ook verzorgt ROC MN cursussen die voorbereiden op een mbo- of hbo-opleiding. En voor volwassenen onder andere mbo-opleidingen, cursussen, bedrijfsopleidingen, re-integratietrajecten en inburgeringscursussen.

ROC Rijn IJssel

Rijn IJssel is een sterke onderwijsonderneming voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Arnhem en omstreken. Binnen dit regionale opleidingencentrum geven ruim 1200 medewerkers van Rijn IJssel, in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en woningbouwcoöperaties, vorm aan onderwijs voor circa 15.000 studenten.

Rijn IJssel is hierdoor een stuwende kracht voor de sociaal-economische ontwikkeling in de regio. Betrokken, betrouwbaar, ondernemend, inspirerend en zelfbewust: dat zijn de waarden van waaruit Rijn IJssel de beste vakmensen wil leveren en een zeer hoge graad van gekwalificeerde uitstroom wil realiseren.

Voor de periode 2009-2012 heeft Rijn IJssel de volgende ambitie: Rijn IJssel wordt
(h)erkend als de meest aansprekende onderwijsonderneming in Arnhem en haar regio en voorziet in de best gekwalificeerde mensen.

ROC Rivor

ROC Rivor heeft als eerste Nederlandse onderwijsinstelling Microsoft Dynamics CRM Online in gebruik genomen. Deze klantrelatiesoftware is sinds medio januari ook online beschikbaar en bij ROC Rivor door CRM Resultants geïmplementeerd. CRM Online is voor het regionale opleidingscentrum uit Rivierenland een ondersteunende tool bij de studentenwerving en het onderhouden van externe relaties. De tool past uitstekend binnen de realisatie van een ‘Cloud School’. Deelnemers en medewerkers van ROC Rivor maken daarbij gebruik van onderwijsprogramma’s en diensten via internet, het zogenaamde cloud computing, waardoor zij altijd en overal digitaal kunnen werken.

Cloud School is een vernieuwing in het onderwijs, onderwijslogistiek en bedrijfsvoering. Microsoft ondersteunt ROC Rivor in de overgang naar deze nieuwe omgeving van ICT-voorzieningen voor het onderwijs. Hierbij wordt andere Microsoft CRM 2011, Office365 for Education en Live@Edu ingezet. Microsoft’s CRM Online biedt een direct inzetbare functionaliteit voor de ondersteuning van contactmanagement, verkoop, marketing en customer service. CRM Resultants heeft dit standaardpakket uitgebreid met specifiek op het onderwijs gerichte templates. Deze bieden functionaliteiten voor onder meer studentenwerving, stageprocessen en leveranciersrelaties.

ROC van Amsterdam

Aan het ROCvA studeren circa 25.000 mbo’ers, 10.000 volwassenen en 1.800 vmbo’ers. ROCvA geeft ook bedrijfstrainingen op maat. ROCvA biedt ca. 200 mbo-opleidingen, verdeeld over tien zogeheten domeinen. Het onderwijs wordt zowel voltijds als deeltijds gegeven, in verschillende combinaties met werk en stages.

In Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum wordt in circa 50 kleine en grotere schoolgebouwen geleerd en in praktijklokalen gewerkt. Er staan bovendien diverse nieuwbouwprojecten op stapel.

ROCvA werkt nauw samen met een groot aantal bedrijven, instellingen en ondernemers, zoals Schiphol, ING, H&M, Joop van den Ende en Johan Cruijff.

 

ROC van Twente

ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.
Ruim 1800 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor bijna 30.000 studenten en cursisten. Op vier hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, ’in-company’ bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

ROC van Twente wil de onderwijsdienstverlener zijn in de regio. Vooral ook voor al die volwassenen, die zich verder willen ontwikkelen, die ’een leven lang willen leren’.
Dat kan via bedrijfs- en beroepsgerichte trainingen, (vrijetijds)cursussen en andere scholingstrajecten.

ROC West-Brabant

ROC West-Brabant biedt VMBO/ MBO-onderwijs en Educatie in West-Brabant. Het ROC telt 28.000 studenten, ruim 3.000 personeelsleden en verzorgt het onderwijs op meer dan 50 locaties. P3transfer, eveneens onderdeel van het ROC West-Brabant, richt zich met haar diensten op het duurzaam ontwikkelen van medewerkers in organisaties. Daarnaast zijn er binnen het ROC verscheidene VMBO scholen gevestigd in de hele regio,

De Colleges faciliteren optimale doorstroom-mogelijkheden tussen VMBO, MBO, HBO en Educatie. Ondernemerschap in de breedste zin van het woord vormt daarom een belangrijk aspect in het onderwijs en in de bedrijfsvoering.

SLB Diensten

SLBdiensten is intermediair tussen onderwijsinstellingen en leveranciers van software, courseware en hardware.

SLBdiensten is in 1992 opgericht. Inmiddels is SLBdiensten toonaangevend in onderwijsland. Dankzij een goede onderhandelingspositie en een uitgebalanceerd product aanbod is SLBdiensten uit gegroeid tot de belangrijkste leverancier van software voor de onderwijsmarkt voor vmbo/havo/vwo en mbo/bve onderwijs instellingen.

SLBdiensten heeft een aantal partners: SURFdiensten levert software en diensten aan de hbo’s en universitaire instellingen. APS IT-diensten levert aan het primair onderwijs. Daarnaast wordt samen gewerkt met Slim! voor de fysieke en logistieke afhandeling van software.

Doelgroep SLBdiensten
- Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie (ROC’s)
- Voortgezet Onderwijs (VO)
- Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijsinstellingen (VMBO)

StudyPortals

SURFdiensten

SURFdiensten is sinds 1991 dé licentieorganisatie voor hoger onderwijs en onderzoek. SURFdiensten sluit namens instellingen overeenkomsten af met leveranciers van software, content, ICT-diensten en hardware. Daarnaast faciliteert SURFdiensten beheer en verzorgt het de verkoop & distributie aan de instellingen. Door de unieke werkwijze worden het hoger onderwijs en onderzoek snel, eenvoudig en voordelig bediend.

Naast het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland kunnen ook musea, bibliotheken, grote technologische instituten en Universitair Medische Centra in Nederland en hogescholen en universiteiten in België profiteren van het aanbod van SURFdiensten. Al deze instellingen kunnen via SURFdiensten producten en diensten van meer dan honderd ICT-aanbieders afnemen.

Wageningen UR

Wageningen UR (University & Research centre) werkt binnen het domein gezonde voeding en leefomgeving aan de kwaliteit van leven. Wageningen University - onderdeel van WUR -  is een van de belangrijkste internationale universiteiten met opleidingen en onderzoek op het gebied van gezonde voeding en leefomgeving. WUR is vanaf 2004 bezig met een implementatie van Microsoft Dynamics CRM, waarbij CRM gekoppeld werd aan de projectenadministratie. Om betere invulling te kunnen geven aan vraaggestuurd werken, wil WUR met name de contractactiviteiten beter kunnen managen.

Binnen de WUR houden diverse afdelingen en divisies actief met de verkoop en uitvoer van contractactiviteiten. Twee daarvan, de Wageningen Business School (WBS) en het Center for Development Innovation (CDI) hebben de handen ineen geslagen in hun zoektocht naar een nieuw systeem ter ondersteuning van deze activiteiten. Bij de het CDI gaat het daarbij vooral om het aanbieden van cursusprogramma’s aan studenten met een Nuffic beurs, voor het merendeel afkomstig uit ontwikkelingslanden. Bij de WBS gaat het vooral om de organisatie van betaalde evenementen, primair gericht op de alumni van de WUR.